| electric | elektroinštalačný materiál Prešov - Electric

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

 • osobne na prevádzke

 • faxom

 • telefonicky

 • e-mailom

 • poštou


Objednávka je platná, ak je našou spoločnosťou akceptovaná.
Registrujte sa (možnosť pre firmy a organizácie) a získajte výhody registrácie.
Náležitosti objednávky sú uvedené v časti objednávka  na tejto internetovej stránke.
Ak si klient neželá čiastočné plnenie objednávky musí túto skutočnosť na objednávke vyslovene uviesť. Kupujúci zodpovedá za zneužitie svojich elektronických komunikačných prostriedkov treťou stranou.
Ak kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky v lehote, keď už nie je možné objednávku stornovať, môže mu predávajúci vyúčtovať náklady, ktoré mu z tohto titulu vzniknú.

 
   
Ceny tovarov

 • z cenovej ponuky

 • platného cenníka v čase dodávky


Ak je suma nákupu do 100,00 EUR vrátane DPH potom cena spolu za nákup neobsahuje dopravu.
Ak je suma nákupu spolu nad 100,00 EUR vrátane DPH potom cena spolu za  nákup obsahuje dopravu na území SR.   
Ak využijete možnosť rozvozov tovaru našimi obchodnými zástupcami na plánovaných  trasách a termínoch (uvedené
v časti rozvozy) (peter klik)potom je doprava zahrnutá v sume nákupu 10,00 EUR s DPH.   

Dodacie podmienky

nevyhnutnými podmienkami
na uskutočnenie dodávky tovaru sú:

 • potvrdenie (akceptovanie) objednávky

 • splnenie dohodnutých platobných podmienok


dodacie lehoty

 • v prípade tovaru na sklade ihneď

 • v ostatných prípadoch podľa dodacích lehôt výrobcov a ďalších dodávateľov

    
spôsob dodania

 • osobný odber  

 • odvoz tovaru vlastnými prostriedkami predávajúceho

 • zaslanie tovaru s využitím doručovacích služieb   


Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho a pri dodávke výrobkov verejným dopravcom, odovzdaním verejnému dopravcovi.  
Reklamácie,  záručne lehoty, záručné podmienky sa riadia platnými zákonmi a predpismi na území Slovenskej republiky.
Dodávaný tovar môže prevziať iba osoba, ktorá je na to kupujúcim poverená. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie
dodávky ak kupujúci nezabezpečil prevzatie dodávky takouto osobou.
V prípade nedodržania zmluvne dohodnutého termínu dodávky je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ kupujúci  nevyzdvihol v prípade osobného odberu tovar ani po 15-tich dňoch od dátumu vyskladnenia, alebo v prípade
odvozu, zaslania nebol zastihnutý, predávajúci má právo tovar kupujúcemu vyfakturovať a dodať. Opakované dodanie tovaru
rozvozom, alebo zaslaním nie je súčasťou ceny ani v prípade, že cena nákupu spolu je vyššia ako 100,00 EUR s DPH a bude
účtované podľa podmienok doručovateľa.    

Spôsob platenia

 • hotovosť na prevádzke

 • poštová poukážka

 • platobná karta na prevádzke

 • faktúra úhrada v hotovosti na prevádzke

 • faktúra úhrada bezhotovostným prevodom


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky